1     Metalická vedení - primární parametry                                                                                                         6

1.1    rozdělení metalických vedení                                                                                                                                                        6

1.2    náhradní schéma dvouvodičového vedení                                                                                                                                6

1.3    primární parametry - veličiny i jednotky                                                                                                                                      6

1.4    čím je dána velikost jednotlivých prim.parametrů                                                                                                                     6

1.5    jak ovlivňují přenos signálu                                                                                                                                                          6

1.6    vysvětlete pojmy : jádro,žíla,prvek,duše,pár,čtyřka                                                                                                                  6

1.7    výpočet odporu i závislosti odporu na teplotě                                                                                                                          6

1.8    co je symetrické vedení, co koaxiální vedení                                                                                                                              6

1.9    nakresli rozložení E i H u těchto vedení                                                                                                                                      6

2     Metalická vedení,sekundární parametry                                                                                                     6

2.1    jmenujte tři sek.parametry - veličiny i jednotky                                                                                                                         6

2.2    jak se stanoví napěťový a jak výkonový útlum                                                                                                                        6

2.3    co je absolutní i relativní úroveň napětí                                                                                                                                      6

2.4    co je normálový generátor                                                                                                                                                            6

2.5    co je měřič úrovně                                                                                                                                                                          6

2.6    co je pupinace i jak se provádí                                                                                                                                                     6

2.7    celkový útlum více úsekového vedení se zesilovači                                                                                                                7

3     Optika , optické vlákno                                                                                                                                             7

3.1    jaké jsou výhody optického vlákna proti metalickému vedení                                                                                                7

3.2    co je světlo,jakou rychlostí se šíří                                                                                                                                                7

3.3    co je index lomu                                                                                                                                                                              7

3.4    Snellův zákon                                                                                                                                                                                  7

3.5    co je mezní úhel, co je lom od kolmice, co ke kolmici                                                                                                                7

3.6    co je vid, co vidová i chromatická disperze                                                                                                                                7

3.7    druhy optických vláken (se skokovou i plynulou změnou indexu lomu, jednovidové)                                                      7

3.8    co je numerická apertura                                                                                                                                                                7

3.9    co je primární i co sekundární ochrana vlákna,jaké sekundární ochrany znáš                                                                      7

4     Zdroje i detektory optického záření                                                                                                              7

4.1    jakou vlnovou délku má viditelné světlo                                                                                                                                    7

4.2    co IR i co UV, jaké vlnové délky se používají pro přenos optickými vlákny                                                                         7

4.3    jaký je princip LED, jaký laserové diody, jaký materiál polovodiče se používá                                                                    7

4.4    co je Burrusova LED, co je to "pigtail"                                                                                                                                       7

4.5    co je monochromatické i co koherentní záření                                                                                                                           7

4.6    jaký je princip fotodiody                                                                                                                                                               7

4.7    co je spektrální citlivost, co kvantová účinnost,co je doba odezvy                                                                                       7

4.8    co je to PIN                                                                                                                                                                                      8

5     Elektromagnetická vlna a její modulace                                                                                                   8

5.1    Popiš elektromagnetickou  vlnu – její základní složky .                                                                                                            8

5.2    Jakou rychlostí se vlna šíří ?Co je polarizace vlny ?                                                                                                                 8

5.3    Co je vlnová délka ?                                                                                                                                                                       8

5.4    Jak se vlny dělí do pásem – vyjmenuj rozhlasová pásma a přiřaď k nim přibližně vlnové délky (značení české a anglické) .       8

5.5    Popiš AM vlnu                                                                                                                                                                               8

5.6    Popiš FM vlnu                                                                                                                                                                                8

6     Rozhlasový příjem                                                                                                                                                       8

6.1    Popiš blokové schéma nepřímo zesilujícího přijímače                                                                                                              8

6.2    Jaké jsou rozdíly v příjmu AM a FM                                                                                                                                           8

6.3    Jaká znáš rozhlasová pásma                                                                                                                                                         9

6.4    Co je mezi frekvenční kmitočet                                                                                                                                                     9

6.5    Co je to selektivita                                                                                                                                                                          9

7     Televizní přenosový řetězec                                                                                                                                 9

7.1    TV norma                                                                                                                                                                                         9

7.2    Jak vzniká a z čeho se skládá úplný televizní signál                                                                                                                 9

7.3    Jaká modulace je použita                                                                                                                                                               9

7.4    Na jakých frekvencích                                                                                                                                                                   9

7.5    Popiš blokové schéma TVP                                                                                                                                                          9

7.6    Co je snímací elektronka  ,  Co je luminofor                                                                                                                              10

8     Způsoby využívání přenosových cest                                                                                                           10

8.1    nízkofrekvenční analogové přenosové systémy:                                                                                                                    10

8.2    duplexní dvoudrátový přenos (systém ÚB) a (systém MB)                                                                                                  10

8.3    co je telekomunikační vidlice                                                                                                                                                      10

8.4    vysvětli činnost transformátorové i odporové telekomunikační vidlice                                                                              11

8.5    nakresli blok.schéma dvoudrátového obousměrného zesilovače                                                                                        11

8.6    vícenásobné využití přenosových cest : obvodový multiplex- "fantom"                                                                           11

8.7    krátce vysvětlit pojmy FDM i TDM                                                                                                                                          11

9     Analogový telefonní přístroj                                                                                                                          11

9.1    podle obrázku popiš analogový telefonní přístroj staré konstrukce                                                                                    11

9.2    popiš blokové schéma přístroje nové konstrukce                                                                                                                   11

9.3    vysvětli základní rozdíly mezi pulsní a tónovou volbou                                                                                                        11

9.4    vysvětli činnost piezoelektrického elektroakustického měniče                                                                                             11

9.5    vysvětli činnost kondenzátorového mikrofonu                                                                                                                       11

10       Frekvenčně dělený multiplex                                                                                                                         11

10.1   popište princip FDM                                                                                                                                                                    11

10.2   co je amplitudová modulace                                                                                                                                                       11

10.3   nakreslete spektrum AM, co je SSB                                                                                                                                          11

10.4   popište činnost kruhového modulátoru                                                                                                                                   11

10.5   podle obrázku vysvětlete jak FDM pracuje                                                                                                                              11

10.6   co je základní primární skupina G , jaké pásmo zaujímá                                                                                                          11

11       Časově dělený multiplex                                                                                                                                   11

11.1   vysvětlete princip TDM s použitím blokového schématu :                                                                                                   11

11.2   jaké znáš druhy impulsových modulací ?                                                                                                                                 11

11.3   charakterizuj (popiš) systém PCM 30/32                                                                                                                                   11

11.4   co je označováno jako Trunk ?                                                                                                                                                   11

11.5   co je to multiplexor,co demultiplexor, jaký je vztah mezi počtem datových a adresových vstupů ?                               11

11.6   v blokových schématech se vyskytuje blok označovaný LF/PCM - co obsahuje a co znamená tato zkratka ?           11

12       Digitalizace telefonního signálu                                                                                                               11

12.1   co je to vzorkování , jaký vzorkovací kmitočet se v telefonii používá                                                                                  11

12.2   Shannonův teorém                                                                                                                                                                       11

12.3   co je PAM, co PŠM, co PPM                                                                                                                                                      11

12.4   co je kvantování, počet kvantizačních úrovní                                                                                                                         11

12.5   kde a jak vzniká kvantizační zkreslení                                                                                                                                        11

12.6   co je lineární kódování i co kódování s digitální kompresí                                                                                                    11

12.7   vzorek signálu spadá do + 83 kvantizační úrovně, napište odpovídající osmibitový vzorek při lineárním kódování   11

12.8   kombinace bitů vzorku je 10101100 , jak bude v dekodéru tento vzorek vyhodnocen, jestliže se jedná o nelineární kódování    11

13       PCM 1.řádu                                                                                                                                                                    11

13.1   popiš rámec PCM                                                                                                                                                                         11

13.2   jaká je a jak se stanoví přenosová rychlost PCM 1.řádu?                                                                                                      11

13.3   popiš multirámec dle obrázku                                                                                                                                                     11

13.4   vysvětli jak je přenášena signalizace pro jednotlivé kanály v multirámci                                                                            11

13.5   co je synchroskupina multirámcového souběhu ?                                                                                                                  11

13.6   co je synchroskupina rámcového souběhu ?                                                                                                                          11

14       Přenosové systémy vyšších řádů                                                                                                                11

14.1   PDH - vytvoření signálu vyššího řádu                                                                                                                                     11

14.2   jaké jsou přenosové rychlosti vyšších řádů v PDH podle CEPT a podle ANSI                                                                 11

14.3   co znamenají zkratky CEPT a ANSI ?                                                                                                                                        11

14.4   Kolik telefonních kanálů lze přenést jednotlivými vyššími řády ?                                                                                        11

14.5   Z jakých bloků se skládá každý rámec vyššího řádu ?                                                                                                           11

14.6   Co jsou stuffingové bity ?                                                                                                                                                          11

14.7   SDH - jaký byl důvod vzniku                                                                                                                                                      11

14.8   co znamená, že v SDH jsou všechny úseky sítě synchronní ?                                                                                             11

14.9   jaké jsou hlavní rozdíly SDH oproti PDH ?                                                                                                                               11

14.10 jak se nazývají rámce signálu SDH ? (STM)                                                                                                                             11

14.11 co udává číslo N ve zkratce STM-N ?                                                                                                                                       11

14.12 z kolika bitů resp. bajtů se skládá STM-1 ?                                                                                                                              11

14.13 jak se stanoví přenosová rychlost STM-1 ?                                                                                                                            11

14.14 jaké prokládání používají multiplexory SDH ?                                                                                                                          11

15       ISDN                                                                                                                                                                                    11

15.1   jaká je základní myšlenka ISDN (Out-of-Band signaling)                                                                                                       11

15.2   popiš podle obrázku domovní přípojku ISDN                                                                                                                          11

15.3   jaké znáš druhy účastnických přípojek                                                                                                                                     11

15.4   jaké typy přípojek ISDN se používají u nás                                                                                                                              11

15.5   jaká rozeznáváme rozhraní u ISDN                                                                                                                                             11

15.6   jaký signál se používá mezi NT a koncovým zařízením                                                                                                           11

15.7   jaký signál se používá mezi NT a ústřednou                                                                                                                            11

16       Linkové signály a kódy                                                                                                                                       11

16.1   proč není přímý dvojkový kód vhodný pro přenos ?                                                                                                             11

16.2   popiš kód AMI                                                                                                                                                                             11

16.3   popiš kód HDB3                                                                                                                                                                           11

16.4   popiš kód 2B1Q                                                                                                                                                                            11

16.5   převeď do výše uvedených kódů binární signál                                                                                                                     11

16.6   popiš kód MCMI - kde se používá ?                                                                                                                                         11

16.7   jaký účel má zakončovací jednotka (Line Terminal)                                                                                                                11

16.8   jaký účel má opakovač ?                                                                                                                                                              11

17       Radiové prostředky v účastnických  telefonních sítích - GSM                                             11

17.1   popiš buňkový systém , co je sektorizace, jaké rozlišujeme buňky                                                                                      11

17.2   co je MA , co FDMA , co TDMA a CDMA                                                                                                                             11

17.3   co je NMT                                                                                                                                                                                      11

17.4   co znamená GSM, co původně                                                                                                                                                   11

17.5   co je roaming                                                                                                                                                                                 11

17.6   co je SIM                                                                                                                                                                                        11

17.7   co je downlink a uplink                                                                                                                                                                11

17.8   popiš systém GSM 900 a GSM 1800                                                                                                                                          11

18       Radiové prostředky v úč.  telefonních sítích , DECT a družicové  spoje                         11

18.1   co označujeme zkratkou PPS                                                                                                                                                       11

18.2   jak rozdělujeme PPS                                                                                                                                                                      11

18.3   jak se vyvíjely CT                                                                                                                                                                         11

18.4   charakterizuj krátce CT-0, CT-1, CT-2                                                                                                                                        11

18.5   co znamená DECT                                                                                                                                                                        11

18.6   charakterizuj telefony DECT                                                                                                                                                       11

18.7   jaké oběžné dráhy využívají telekomunikační družice                                                                                                            11

18.8   s využitím obrázku charakterizuj  systém IRIDIUM                                                                                                                11

18.9   znáš ještě nějaký systém ?                                                                                                                                                          11

19       Generace ústředen                                                                                                                                                 11

19.1   z jakých základních částí se skládá ústředna                                                                                                                           11

19.2   co je přímé, co nepřímé řízení                                                                                                                                                      11

19.3   co je krokový volič                                                                                                                                                                       11

19.4   s pomocí obrázku vysvětli pojmy: vnitřní, odchozí, příchozí a tranzitní spojení                                                                11

19.5   co je centralizace, co je koncentrace                                                                                                                                          11

19.6   jaký účel mý koncentrační a expandní pole v ústředně                                                                                                          11

19.7   čím jsou charakteristické ústředny 1. a 2. generace                                                                                                                11

19.8   jaký byla typická ústředna jednotlivé generace                                                                                                                      11

19.9   charakterizuj ústřednu 4. generace, jaké 2 základní struktury mají                                                                                        11

19.10 čím se odlišuje pole digitální a analogové ústředny                                                                                                               11

20       ústředna EWSD                                                                                                                                                         11

20.1   popiš základní bloky EWSD (4)                                                                                                                                                  11

20.2   jaké základní části má blok přístupu                                                                                                                                          11

20.3   jaké základní části má blok řízení (koordinace)                                                                                                                         11

20.4   kolik účastníků může být na ústřednu připojeno                                                                                                                     11

20.5   co je vzdálená DLU                                                                                                                                                                      11

20.6   jaké jsou základní úkoly DLU                                                                                                                                                     11

20.7   LTG není připojena jen k DLU, ale též k ….                                                                                                                              11

20.8   Obsahuje EWSD další procesory kromě CP ?                                                                                                                          11

20.9   Jaká rozeznáváme rozhraní u EWSD ?                                                                                                                                       11

21       Signalizace v telefonii, xDSL(ADSL,HDSL...)                                                                                             11

21.1   co je to signalizace, vyjmenuj 3 druhy signalizací                                                                                                                   11

21.2   co znamená zkratka CAS, co znamená zkratka CCS                                                                                                                 11

21.3   co je signalizace po hovorových či přidružených kanálech                                                                                                  11

21.4   co znamená signalizace po společném kanále                                                                                                                          11

21.5   co znamená zkratka link-by-link, co znamená zkratka end-to-end                                                                                         11

21.6   jaký max. počet hovorových kanálů může mít PCM systém používající signalizaci CCS a proč                                      11

21.7   jaký max. počet hovorových kanálů může mít PCM systém používající signalizaci CAS a proč                                     11

21.8   která z výše uvedených signalizací je výhodnější, jmenuj alespoň tři důvody                                                                  11

21.9   co je signalizační bod SP, co je signalizační transportní bod STP                                                                                        11

21.10 xDSL                                                                                                                                                                                               11

22       Spojovací články digitálních polí                                                                                                           11

22.1   co je to S článek , co je T-článek                                                                                                                                                11

22.2   vysvětli spojovací pole s diodami, tranzistory a log.členy AND                                                                                          11

22.3   spojovací pole řízené ze vstupu a z výstupu                                                                                                                           11

22.4   co znamená , že prostorový článek nemění časovou polohu                                                                                                11

22.5   článek T řízený ze vstupu                                                                                                                                                            11

22.6   článek T řízený z výstupu                                                                                                                                                           11

22.7   popiš činnost spojovacího pole se členy AND                                                                                                                       11

23       Přenos dat , datové sítě                                                                                                                                     11

23.1   co znamená zkratky LAN, WAN, MAN                                                                                                                                    11

23.2   čím se tyto sítě liší                                                                                                                                                                        11

23.3   co to je protokol sítě, jak rozdělujeme protokoly                                                                                                                     11

23.4   popiš základní topologie sítí LAN                                                                                                                                             11

23.5   jaké jsou 2 základní metody řízení sítě, v čem se liší                                                                                                               11

23.6   co je to HUB                                                                                                                                                                                  11

23.7   jaké spojovací prvky používá síť Ethernet, jaká je přenosová rychlost sítě Ethernet                                                       11

23.8   co je to TCP/IP, DNS(Domain Name Service)                                                                                                                          11

24       Datová rozhraní v telefonní síti , Modem                                                                                            11

24.1   jaké rozeznáváme datová rozhraní v telefonní síti                                                                                                                   11

24.2   čím jsou dány charakteristiky jednotlivých rozhraní                                                                                                              11

24.3   jaké základní charakteristiky jsou udávány                                                                                                                              11

24.4   co je ITU-T                                                                                                                                                                                    11

24.5   jaké napěťové úrovně udává doporučení V.28 pro rozhraní I2                                                                                             11

24.6   jaký signál je předepsán doporučení V.23 pro rozhraníI1                                                                                                      11

24.7   nakresli blokové schéma modemu                                                                                                                                             11

24.8   co to je modem s vícestavovou modulací                                                                                                                                 11

24.9   co je skrambler a deskrambler                                                                                                                                                     11

24.10 co je 1 baud                                                                                                                                                                                   11

24.11 jakou přenosovou rychlostí komunikují modemy                                                                                                                   11

25       Mobilní telefon  (GPRS ,WiFi ,Blootooth)                                                                                               11

25.1   popiš blokové schéma mobilního telefonu – činnost jednotlivých bloků                                                                           11

25.2   jak probíhá spojovací proces MS-BTS                                                                                                                                     11

25.3   co je zkratka GSMK                                                                                                                                                                      11

25.4   GPRS                                                                                                                                                                                               11

 


 

1         Metalická vedení - primární parametry

1.1           rozdělení metalických vedení

nadzemní , podpovrchová,  - symetrická , koaxiální

 

1.2           náhradní schéma dvouvodičového vedení

 

 

 

 

 

 

 


1.3           primární parametry - veličiny i jednotky

Svod G (W),   Rezistivita R =  j * (l/s)[Wm],  Teplotní závislost Rv = R20 *(1+arv)

 

1.4           čím je dána velikost jednotlivých prim.parametrů

materiálem (délka průměr) a vnějšími vlivy(vlhko,blesky)

 

1.5           jak ovlivňují přenos signálu

zhoršují kvalitu signálu

 

1.6           vysvětlete pojmy : jádro,žíla,prvek,duše,pár,čtyřka

měděný drát, drát i s izolací v kabelu, více drátů s izolací (celý kabel), celé kablel i s izolací),

 

1.7           výpočet odporu i závislosti odporu na teplotě

odpor vodičů v závislosti na teplotě stoupá - Rv = R20 *(1+arv)

 

1.8           co je symetrické vedení, co koaxiální vedení

vedení každé s vlastní izolací ležící vedle sebe,  opletené jádro ještě jedním vodičem

 

1.9           nakresli rozložení E i H u těchto vedení

H – intenzita magnetického pole [A/m]   E – intenzita elektrického pole [V/m]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2         Metalická vedení,sekundární parametry

2.1           jmenujte tři sek.parametry - veličiny i jednotky

útlum Bu = 20 * log (U1/U2) [dB], Impedance Z = Ö(L/C) [W], Rychlost šíření vln V = Ö(1/(L*C)) [m/s]

 

2.2           jak se stanoví napěťový a jak výkonový útlum

U1/U2        a              P1/P2

 

2.3           co je absolutní i relativní úroveň napětí

napětí v tu danou chvíli někde na vedení

 

2.4           co je normálový generátor

generátor který generuje 800Hz, 600W, 0,775V – tyto parametry vytvoří právě normálový výkon 1mW

U = Ö(P*R)  nebo P=(U*U) / R

 

2.5           co je měřič úrovně

milivoltmetr, který je cejchován v dB, kde 0dB = 0,775V

 

2.6           co je pupinace i jak se provádí

metoda snižování útlumu dálkových vedení vkládáním indukčních cívek ® tím snižování velké kapacity na dlouhých vedeních

 

2.7           celkový útlum více úsekového vedení se zesilovači

je součet útlumů na více úsecích spojených zesilovači (b1+b2+b3 + b4)

 

 

 

 


  b1     z1      b2       z2     b3     z3     b4

3         Optika , optické vlákno

3.1           jaké jsou výhody optického vlákna proti metalickému vedení

schopnost přenášení signálů na velké vzdálenosti s malým útlumem a mnohem lepší ochrana proti rušení

 

3.2           co je světlo,jakou rychlostí se šíří

je to elektromagnetické vlnění, které se šíří v podobě fotonů a skládající se z intenzity magnetického a elektrického pole

 

3.3           co je index lomu

je to podíl rychlosti světla ve vakuu a v jiném reálném prostředí           n = Co/C

 

3.4           Snellův zákon

šíření  světla na rozhraní dvou optických prostředí                                n1 * sin a = n2 * sin b         = n2/n1

 


3.5           co je mezní úhel, co je lom od kolmice, co ke kolmici

paprsek, který se ještě odráží do vlákna na rozhraní dvou prostředí

nedosáhl mezního úhlu jinak by vlákno opouštěl

mezní úhel

 

 

 

 

3.6           co je vid, co vidová i chromatická disperze

rozptyl paprsků způsobuje útlum a deformaci díky které může docházet k zpoždění (každý paprsek vlivem rozdílných odrazů vykoná rozdílnou délku dráhy)

 

 


3.7           druhy optických vláken (se skokovou i plynulou změnou indexu lomu, jednovidové)

jednovidové, mnohovidové

 


3.8           co je numerická apertura

schopnost vlákna pojmout množství světla   sin a max [NA]                               a

 

 


3.9           co je primární i co sekundární ochrana vlákna,jaké sekundární ochrany znáš

 

volná                          těsná                       plněná

 

4         Zdroje i detektory optického záření

4.1           jakou vlnovou délku má viditelné světlo

400 – 800 nm            ®            750 THz

 

4.2           co IR i co UV, jaké vlnové délky se používají pro přenos optickými vlákny

infračervené světlo , ultrafialové , 800 – 900 , 1100 – 1300 , 1500 – 1700 nm     

 

4.3           jaký je princip LED, jaký laserové diody, jaký materiál polovodiče se používá

elektrony uvolňují energii v podobě světla právě mezi přechodem PN (používá se Gallium arsenid GaAs)

laser dioda obsahuje rezonanční dutinu z vybroušených zrcadel v které paprsek kmitá a odráží se - po urč. přeplnění jí opouští ve stejné vlnové délce a hlavně ve fázi

4.4           co je Burrusova LED, co je to "pigtail"

je to nejrozšířenější dioda, která má z vrchní strany zalitý konec optického vlákna (pigtail - ocásek) k jejímu dalšímu připojení

 

4.5           co je monochromatické i co koherentní záření

monochromatické záření má stejnou vlnovou délku ovšem oproti koherentnímu záření není ve fázi

 

 

 

 


4.6           jaký je princip fotodiody

 

4.7           co je spektrální citlivost, co kvantová účinnost,co je doba odezvy

citl. – je hlavním měřítkem určující vlnovou délku l optického přenosu, účinn. – jak slabý sig. je možné ještě detekovat, odezva – čas, který potřebují náboje k průchodu  ochuzenou vrstvou (zpoždění)

 

4.8           co je to PIN

mezi přechody P a N je vložena tkzv. intristická vrstva bez vodičů – z důvodu detekce světel větších vlnových délek

 

5         Elektromagnetická vlna a její modulace

5.1           Popiš elektromagnetickou  vlnu – její základní složky .

elmagnetická vlna se skládá z intenzity magnetického (H) a elektrického (E) pole

 

 

 

 

 

 

 


5.2           Jakou rychlostí se vlna šíří ?Co je polarizace vlny ?

C = rychlost vlny je 300 000 km/s (3*10na8 m/s) ,                intenzita E je kolmá na intenzitu H a  obě jsou kolmé na směr šíření

 

5.3           Co je vlnová délka ?

je vzdálenost vlny, kterou urazí za dobu jedné periody          f = 1/T                    l = c*T =  c/f

                                                    Umax

      UI

 

 


                                  T

 

 


5.4           Jak se vlny dělí do pásem – vyjmenuj rozhlasová pásma a přiřaď k nim přibližně vlnové délky (značení české a anglické) .

UKV – ultrakrátké vlny / 88 – 108 MHz / (U-FM  frequency modulation), KV – krátké vlny / 6-18MHz / (K-SW short wave),

SV – střední vlny / 540 – 1600 MHz / (M-MW medium wave), DV – dlouhé vlny / 150 –290 MHz / (L – LW long wave)

 

5.5           Popiš AM vlnu

jedná se o vtisknutí (zakódování) nf. informace do vf. nosné vlny (v modulátoru), obsahuje dolní a horní postranní pásmo

 


                             dpp               hpp

 


okamžitá hodnota nosné je  Un = Un *sin * W * t  hloubka modulace je m = (Unf / Uvf) *100 [%]

Un = 8V                    m = 50%                 fn = 100 KHz         fm = 0,3 –3,4 KHz

 

5.6           Popiš FM vlnu

Mění se zde kmitočet nosné vlny v závislosti na kmitočtu a amplitudě modulačního signálu.

kmitočtový zdvih Ò  fn  = fmax - fmin   fmax = fVF + rfm                               fmin = fVF - rfm

index kmitočtové modulace   mfm  =  rf / fm max Ò  (u stanic s VKV bývá fm max = 15KHz)

B = 2 * (mfm+1) * fm max                       Ò            (bývá vždy kolem 150 – 200 KHz)

Spektrum kmitočtové vlny je teoreticky nekonečné a je složeno z nekonečného množství spektrálních čar různé výšky.

6         Rozhlasový příjem

6.1           Popiš blokové schéma nepřímo zesilujícího přijímače

 


                              fp                       fMF                      

            VLO                 Směšovač                 MFZ                 Demodul.             NFZ

 


                                        fo

                                                                                 VLO – vstupně laděný obvod

                                      Oscilátor                             fMF = fo – fp        - fMF je vždy stejné

                                                                                 AM: 450 kHz

                                                                                 FF: 10,7 MHz                                                                                  fr

 


Označení přijímač s nepř. zesílením znamená, že přijímaná frekvence se nezpracovává přímo, ale převede se na konstantní meezifrekvenční kmitočet asi 440KHz u AM a 10,7 MHz u FM

                                 

                                  fr = 1 / (2*P * Ö(LC))

 

 

 


6.2           Jaké jsou rozdíly v příjmu AM a FM

Střední vlny (i krátké vlny) AM vysílačů se odrážejí od ionosféry a zemského povrchu a tím jsou schopny se dostat dále než FM.

Důvodem umístění VKV vln do FM vysílačů je jejich velká šířka pásma, odolnost proti atmosférickému a magnetickému rušení, kvalitnější a věrnější zvuk – nevýhoda je krátký dosah 200KM viditelná vzdálenost

 

6.3           Jaká znáš rozhlasová pásma

UKV – ultrakrátké vlny / 88 – 108 MHz / (U-FM  frequency modulation), KV – krátké vlny / 6-18MHz / (K-SW short wave),

SV – střední vlny / 540 – 1600 MHz / (M-MW medium wave), DV – dlouhé vlny / 150 –290 MHz / (L – LW long wave)

 

6.4           Co je mezi frekvenční kmitočet

mezifrekvenční kmitočet fMF = fo – fp  a je konstatní, což je docíleno pomocí směšovače, je laděno současně VLO i Oscilátorem  dále viz 6.1

 

6.5           Co je to selektivita

je to schopnost obvodu vybrat právě jeden požadovaný kmitočet a ostatní potlačit /viz. směšovač/

7         Televizní přenosový řetězec

7.1           TV norma

je souhrn standardů a konstant – např. obsahuje 625 řádků, poměr stran je 4:3 (16:9), 833 bodů na řádek (625/3 *4), frekvence je 25 snímků za vteřinu, ovšem skutečné vykreslování se provádí pomocí 50 půlsnímků, kdy jsou nejprve vykreslovány liché a pak sudé řádky

 

7.2           Jak vzniká a z čeho se skládá úplný televizní signál

obrazovka

 
Snímací elektronka převádí jas snímané scény na el. signál. Skládá se z Jasového signálu, Synchronizačních impulsů. /řádkové a půlsnímkové/ , Zatemňovacích impulsů /řádkové a půlsnímkové/ . Paprsek se na obrazovce pohybuje po řádcích, napřed po lichých, potom po sudých.

 

 

 


7.3           Jaká modulace je použita

celý signál je namodulován amplitudově na nosnou vlnu UHF (UKV), k obrazovému přenosu se používá AM s částečně potlačeným dolním postranním pásmem, pro zvuk je FM (nosná zvuku je vždy o 6,5 MHz vyšší než nosná obrazu

 

7.4           Na jakých frekvencích

VHF = I. pásmo (1-2 kanál) – 50 – 65 MHz, II.pásmo (3-5 kanál) – 75 – 100 MHz, III. pásmo (6-12 kanál) – 175 – 230 MHz

UHF = IV. a V. pásmo (21-69) – 475 – 860 MHz

 

7.5           Popiš blokové schéma TVP

 


     VLO                                     OZM                  D                  NFS

         S         fmf    MFZ1          MFZ2                 v                                                 K

  

                     38 MHz

                                                                                                                 15625 Hz                                       A

         O                                      OSS

                                                                         Gen 1             zdroj VN                                           15 – 20 tisíc voltů

                                                  RSI

šipky směřují na cívky, které vychylují paprsky

 
kanálový volič                                                  Gen 2.       50 Hz

 

 


VLO – vstupně laděný obvod

S – směšovač

O – osciloscop

OZM – oddělovač zvukové mezifrevence

OSS – oddělovač synchronizační směsi

RSI - rozdělovač synchronizačních impulsů

Gen 1 – generátor pilového sig. pro horizontální vychylovací cívky

Gen 2 – generátor pilového sig. pro vertikální vychylovací cívky

 

 


 

7.6           Co je snímací elektronka  ,  Co je luminofor

Snímací elektronka převádí jas snímané scény na el. signál. Luminofor je látka, která po dopadu elektronu emituje(září) fotony.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8         Způsoby využívání přenosových cest

8.1           nízkofrekvenční analogové přenosové systémy:

jedná se o systém y MB (místní baterie s použitím místního transf.) a systémy UB (ústřední baterií)

 

8.2           duplexní dvoudrátový přenos (systém ÚB) a (systém MB)

v systém s ústřední baterií, jsou mikrofony            napájeny stejnosměrným z ústředny proudem a hovorové transformátory oddělují stejnosměrnou složku od sluchátek                            sluchátku totiž nevyhovuje pro jeho trvalé prohnutí v klidovém stavu

 

 

Systém UB

 

 

 

 

 

 

 

 

 


v systém s místní baterií, jsou mikrofony            napájeny stejnosměrným proudem přímo v tlf. přístroji a hovorové transformátory oddělují stejnosměrnou složku od sluchátek                            

 

 


Systém MB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8.3           co je telekomunikační vidlice

Slouží k rozdělení 2drátového vedení na 4drátové a naopak.  Blokové označení

Jedná se o pasivní telekomunikační vidlice, které jsou tvořený buď pomocí odporových můstků, nebo pomocí děleného transformátoru.

 


 

8.4           vysvětli činnost transformátorové i odporové telekomunikační vidlice

V případě odporové vidlici je třeba požití tkzv. vyváženého můstku (je nutný vyvažovací R k vyvážení impedance vedení), jsou-li si rovny všechny odpory R1/R2 = ZL vedení / ZV vyvážení.

Ze svorek 2,2 musí jít hovor na svorky 1,1. Můstek musí být vyvážený  R1 / ZL = R2 / ZV  , aby se na svorky 4,4 nedostal tento hovor U = 0.

 

 
Odporová vidlice                                              Transformátorová vidlice

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZL = odpor vedení

ZV = vyvažovací odpor

 

Moderní obvody již na místo transformátorové vidlice realizují rozdělení (spojení) signálu elektronicky.

 

8.5           nakresli blok.schéma dvoudrátového obousměrného zesilovače

Blokové označení

 

 

 

 

 

 

 


8.6           vícenásobné využití přenosových cest : obvodový multiplex- "fantom"

 
 


-          sdružený fantomní okruh - 3 cesty po 2 vedeních (4 dráty) – třetí vede přes dělený tranformátor

-          FDM

-          TDM

 

 

 

 

 

 

 

 


8.7           krátce vysvětlit pojmy FDM i TDM

Jedná se o frevenčně dělený multiplex (každý hovor je namodulován na jinou frekvenci). Časově dělený multiplex (vzorkování, hladinování a kódování – každý hovor má svůj dvojkový kód)


 

9         Analogový telefonní přístroj

9.1           podle obrázku popiš analogový telefonní přístroj staré konstrukce

 
Jedná se o schéma analogového telefonního přístroje s rotační číselnicí.

HTr = jeto dělený hovorový transformátor, který potlačuje místní vazbu (účastník si nekřičel do vlastního ucha), dále odděluje stejnosměrnou složku od vlastního sluchátka T (sluchátku neprospívá trvalé prohnutí v klidovém)

VP = spíná v případě vyzvednutí mikrotelefonu

či, čr, čz = jedná se o kontakty číselnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9.2           popiš blokové schéma přístroje nové konstrukce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9.3           vysvětli základní rozdíly mezi pulsní a tónovou volbou

Jedná se o generování impulsů přerušováním el. obvodu otočným číselníkem. Pro každou klávesu je generována součtová frekvence z dvou frekvenčních rovin

 

9.4           vysvětli činnost piezoelektrického elektroakustického měniče

Po připojení el. proudu dochází k prohýbání destiček měniče /piezoelektrický jev/. Při velké frekvenci f dochází k vlnění destičky, která vydává příslušné zvuky. Jedná se o reciproční děj (funguje i obráceně – možno použít jako mikrofon i sluchátko).

Kondenzátor

 

 
 

 


9.5           vysvětli činnost kondenzátorového mikrofonu

Nazývá se také elektretový. Po dopadech zvukových vln, dochází k prohýbání jedné z desek kondenzátoru a tím se mění kapacita kondenzátoru – tím se mění napětí  dle vzorce        Q = C * U kde   C = S * ( S / D)           a protože Q je konstantní a C se mění dle síly zvuku, musí se zákonitě změnit i U.

 


10   Frekvenčně dělený multiplex

10.1       popište princip FDM

Každý hovor je namodulován na jinou frekvenci a ty jsou současně a přenášeny po jednom vedení.

 

10.2       co je amplitudová modulace

Je to výsledek modulace, která vychází ze sčítání a odčítání amplitudy modulovaného signálu od vf amplitudy modulačního signálu.

 

10.3       nakreslete spektrum AM, co je SSB

SSB je single signed band = modulovaná vlna s potlačeným hlavním pásmem. B = šířka pásma  fn max – fn min

 

                             B = 9 KHz

       

 

                                    68 KHz

 

                        DPP              HPP

 


                 64,6      67,7      68,3      71,4                  f [KHz]

 

10.4      

 
popište činnost kruhového modulátoru

 

Modulační signál

 

 
Polarita nosné vlny rozhoduje o tom, které z dvojic diod budou otevřeny. Otevřené diody propouští přetransformovaný modulační signál bez ohledu na jeho polaritu. Malý proud Ums může procházet diodou i v protisměru jelikož je dioda otevřena mnohem větším Umn.

Nosná vlna 68 KHz

 
Jedná se vlastně o vytvoření amplitudově modulované vlny s potlačením nosné vlny kde nosná  Umn = 5 * Ums

Amplitudově namodulovaná vlna

 

 

 

10.5       podle obrázku vysvětlete jak FDM pracuje

 
 


Jedná se o frekvenčně dělený multiplex (dělení signálů), kde každý hovor je modulován na vlastní kmitočet a pak společně přenášen po společném vedení. Používá se zde amplitudová modulace.

 

 

 

 

 

 

 

10.6       co je základní primární skupina G , jaké pásmo zaujímá

je to 12 hovorových kanálů multiplexováno frekvenčně a zabírají pásmo 60-80kHz

 

11   Časově dělený multiplex

11.1      

 
vysvětlete princip TDM s použitím blokového schématu :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     první blok je pásmová propust – ta pustí dále jen modulovaný signál s potlačenou nosnou vlnou

2.     druhý blok je vzorkovací obvod – v pravidelných intervalech se z analogového signálu odebírají vzorky amplitudy PAM

3.     třetí blok je kvantizér – provádí se zde kvantování, neboli hladinování, kde se zjišťuje velikost odebraného vzorku a tím se určí, podle právě použitého kvantování její hladina

4.     čtvrtý blok je kodér – který přiděluje vzorkům podle čísla hladiny jejich binární číslo

5.     další blok je multiplexor a demultiplexor – viz. odkaz

6.     posledním blokem je časová základna  - která se stará o synchronizaci  právě posílaných kanálů /na druhém konci se spojí/

 

 

11.2       jaké znáš druhy impulsových modulací ?

 
 

 


modulovaný signál

 

 

 

 

PAM – puslně amplitudová

 

 

 

 

 

PŠM – pulsně šířková                                          

 

 

 

 

 

PPM – pulsně polohová

 

 

 

 

 

11.3       charakterizuj (popiš) systém PCM 30/32

 
Přenášené signály tvoří nepřetržitý sériový synchronní tok binárních dat, které jsou právě multiplexováním sdruženy do jednoho rámce, který se skládá z 32 kanálových intervalů ® 30 hovorových kanálů a 2 pomocných  ® kanál obsahuje 8 bitů * 32 kanálů = dává 256 bitů na jeden rámec

 

11.4       co je označováno jako Trunk ?

 

Jsou to hovory se stejným číslem timeslotu. Tyto hovory patří k sobě pro oba směry /od úč. 1 k úč. 2/

 

 

 

11.5       co je to multiplexor,co demultiplexor, jaký je vztah mezi počtem datových a adresových vstupů ?

Multiplexor je zařízení, které sdružuje na vstupu 8 hovorových kanálů v jeden pulsně kódový na výstupu.

Demultiplexor pracuje právě obráceně na přijímací straně.

 

11.6       v blokových schématech se vyskytuje blok označovaný LF/PCM - co obsahuje a co znamená tato zkratka ?

LF – low frekvence / PCM – pulsně kódová modulace

obsahuje právě pásmovou propust, vzorkovací obvod                                                          LF

kvantizér, a kodér

                                                                                                                                                

 

 


                                                                                                                                                          PCM

 

12   Digitalizace telefonního signálu

12.1       co je to vzorkování , jaký vzorkovací kmitočet se v telefonii používá

Jde o postup, kdy se v pravidelných intervalech z analogového signálu odebírají vzorky amplitudy ® hladinování ® kódování.

 

12.2       Shannonův teorém

Jedná se o teorii, že by měl být vzorkovací kmitočet 2x větší než max.  kmitočet obsažený ve vzorkovacím signálu.

 

12.3       co je PAM, co PŠM, co PPM

PAM – puslně amplitudová

PŠM – pulsně šířková

PPM – pulsně polohová

dále viz otázka 11.2

 

12.4       co je kvantování, počet kvantizačních úrovní

Provádí se zde kvantování, neboli hladinování, kde se zjišťuje velikost odebraného vzorku a tím se určuje, podle právě použitého kvantování do které hladiny vzorek spadá.

U lineárního kódování  v současnosti

 

128 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

127 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 ______________________

-1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-3_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-127_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-128_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

 

 U nelineárního kódování s kompresí

 

7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

0 ______________________

-0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-6_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

 

 
 


U lineárního kódování  bylo použito

 

256 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

254 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

0 ______________________

každé pásmo je dále  rozdělena na 16 hladin a to dává celkem  2*8*16 = 256

 
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

253 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

255 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 
 


12.5       kde a jak vzniká kvantizační zkreslení

Kvantizační zkreslení vznikne v kvantizéru případě, že dva rozdílné amplitudové vzorky spadnou do stejné kvantizační úrovně. Ty jsou potom na výstupu vyhodnoceny jako stejný signál.

 

Analogový kompresor – uměle zvětšuje signál aby nedocházelo  ke zkreslení pomocí lineárního kódování 256 hladin.

Nelineární kodér – hladiny nemají stejnou vzdálenost, ke středu jsou hustší.

Digitální kompresor – slouží k tomu aby zvýšení hladin 2 na 12ctou mohl zkomprimovat a nutnost zpětného převodu do 2 na 8smou.

 

 

 

 

12.6       co je lineární kódování i co kódování s digitální kompresí

Při lineárním kódování mají hladiny vždy stejnou vzdálenost mezi sebou. Ovšem u nelineárního kódování s kompresí je pouze 2 *8 základních hladin, kde každá hladina obsahuje dalších 16 podhladin a ty se zvětšují  od 0 do 7 a od –0 do –7 vždy o dvojnásobek od středu. Tím je docíleno menšího kvantizačního zkreslení z důvodu větší hustoty u nejčastěji využívaných hladin.

 

12.7       vzorek signálu spadá do + 83 kvantizační úrovně, napište odpovídající osmibitový vzorek při lineárním kódování

11010011   - kde + označuje umístění v dolní či horní polovině

 

12.8       kombinace bitů vzorku je 10101100 , jak bude v dekodéru tento vzorek vyhodnocen, jestliže se jedná o nelineární kódování

1 | 0 1 0 | 1 1 0 0        + 2 pásmo  a její 10 hladina

 

 

 

13    PCM 1.řádu

13.1      

 
popiš rámec PCM

Obsahuje 30 hovorových kanálů + 2 linkové kanály počítající se od 0 a spojující se v jeden celý rámec, každá osmice je tzv. kanálový interval. Kanál 0 je pro synchroskupinu  rámcového souběhu a kanál 16 je signalizační

 

13.2       jaká je a jak se stanoví přenosová rychlost PCM 1.řádu?

Rámce se vysílají s opakovací frekvencí , která je rovna frekvenci vzorkovací, délka rámce je tedy rovna délce vzorkovací periody tj. 125 mikrosekund. Přenosová rychlost vychází 32*8* ( 1/ 0,000125)=2,048 Mb/s. (tzv, dvoumegabitový tok) – nebo 256*8000=2,048 Mb/s

 

13.3       popiš multirámec dle obrázku

viz. níže

 

13.4       vysvětli jak je přenášena signalizace pro jednotlivé kanály v multirámci

V 16 kanálovém intervalu se přenáší signalizace vždy pro dva hovorové kanály (2 * 4 bity). K přenesení signalizace pro 30 hovorových kanálů je tedy třeba 15 rámců 1.řádu. Celkem 16 rámců (0 – 15) tvoří tzv. MULTIRÁMEC.

 

13.5       co je synchroskupina multirámcového souběhu ?

Nultý rámec multirámce obsahuje v 16tém kanálovém intervalu synchroskupinu multirámcového souběhu ( MFAS ), označující začátek multirámce.

 

13.6       co je synchroskupina rámcového souběhu ?

Označuje je se jako FAS (Frame Alignment Signal) a je přenášena v  0 kanálu  každého sudého rámce ( v lichých se totiž nachází služební slovo)

 

 

 

14    Přenosové systémy vyšších řádů

14.1       PDH - vytvoření signálu vyššího řádu

Je to pleziochronní digitální hierarchie způsob, který není zcela synchronní. Vzniká multiplexováním signálů nižších řádů.

 

14.2       jaké jsou přenosové rychlosti vyšších řádů v PDH podle CEPT a podle ANSI

ANSI – 1,5Mb/s ; 6Mb/s ; 45Mb/s

CEPT - 2Mb/s ; 8Mb/s ; 34Mb/s ; 140Mb/s          (jsou to signály 1; 2; 3; 4 řádu)

 

14.3       co znamenají zkratky CEPT a ANSI ?

ANSI – (American Nationality Institut)

CEPT -  (Conference European Post)

 

14.4       Kolik telefonních kanálů lze přenést jednotlivými vyššími řády ?

1.řád – 30 hovorů;     2.řád – 120 hovorů;                3.řád – 480 hovorů;                4.řád – 1920 hovorů;

 

14.5       Z jakých bloků se skládá každý rámec vyššího řádu ?

JB – stuffingový bit , JCB – řídící bity stuffingu, IBT – informační bity, SB – služební bity, FAS – synchroskupina rámcového souběhu

 

14.6       Co jsou stuffingové bity ?

Jsou to bity které se starají o vyrovnání přenosové rychlosti – JB, JCB

 

14.7       SDH - jaký byl důvod vzniku

Sjednotit světové normy, protože se jedná o synchronní digitální hierarchii.

 

14.8       co znamená, že v SDH jsou všechny úseky sítě synchronní ?

tzn. že jsou řízeny centrální taktovací frekvencí

 

14.9       jaké jsou hlavní rozdíly SDH oproti PDH ?

PDH – jednotlivé úseky nejsou navzájem synchronní (signál vyššího řádu se signálem nižšího řádu)

SDH – všechny úseky jsou řízeny centrálním taktem

 

14.10    jak se nazývají rámce signálu SDH ? (STM)

Synchronní transportní moduly STM-(číslo)  - z kolika signálů nižšího řádu se skládá

 

14.11    co udává číslo N ve zkratce STM-N ?

N – počet signálů nižšího řádu

 

14.12    z kolika bitů resp. bajtů se skládá STM-1 ?

2,4 kB  - ???

 

14.13    jak se stanoví přenosová rychlost STM-1 ?

155,52 Mbit/s –  (9 x 270řádků x 8 x 8000)

 

14.14    jaké prokládání používají multiplexory SDH ?

Prokládáním bit po bitu

 

15  

 
ISDN

15.1       jaká je základní myšlenka ISDN (Out-of-Band signaling)

Hlavní myšlenkou je oddělení signalizace od užitečných dat.

 

15.2       popiš podle obrázku domovní přípojku ISDN

Nejčastějšími aplikacemi, pro které je vhodné použití základní přípojky jsou:

·          Přenos souborů

·          Přístup na internet

·          Práce na dálku

·          Desktop videokonference

·          Dálkový dohled

 

TA – terminálový adptér

 
 

 

 

 

 


15.3       jaké znáš druhy účastnických přípojek

A – analogový tel. signál s šířkou pásma 4 kHz

B – digitální kanál s přenosovou rychlostí 64 kbit/s

C – dig. kanál s přenos. rychlostí 8 nebo 16 kbit/s

D – digitální kanál pro služební účely s přenosovou rychlostí 16 nebo 64 kbit/s

E – digitální kanál pro interní potřeby  ISDN s rychlostí 64 kbit/s

H – digit. kanál s rychl. 384, 1536 nebo 1920 kbit/s

 

15.4       jaké typy přípojek ISDN se používají u nás

1.        Základní přístup euroISDN2 (BRI) – kanál B – kde k připojení postačuje dvouvodičové vedení

2.        Primární přístup euroISDN30 (PRA) – kanál D – k připojení se používá čtyřvodičový kabel, nebo kabel optický

 

15.5       jaká rozeznáváme rozhraní u ISDN

Rozhraní, neboli bodů v nichž dochází k propojování navazujících zařízení:

·          U – rozhraní : bod představující spojení mezi koncovým zařízením veřejné tel. sítě a NT. (Terminálem ISDN)

·          S – rozhraní : bod mezi NT a čtyřvodičovou sběrnicí ISDN

·          T – rozhraní : bod mezi NT a pobočkovou ústřednou

·          R – rozhraní: bod od kterého přípojka nemá vlastnosti ISDN

 

15.6       jaký signál se používá mezi NT a koncovým zařízením

Komunikace po tzv. S-busu pomocí čtyřdrátové sběrnice, kde jeden pár je pro dopředný a druhý pro zpětný provoz. Fyzická rychlost je 192 kbit/s z čehož jsou 144 kbit/s  data z obou B – kanálů. Použité kódování je AMI (1;0;+1).

 

15.7       jaký signál se používá mezi NT a ústřednou

Jelikož se vycházelo z faktoru převést co nejjednodušeji stávající analogovou přípojku na ISDN max. fyzická rychlost na jednom páru vedení je 160 kbit/s oběma směry (full duplex) s využitím scramblingu potlačení ozvěn. Použité kódování je 2B1Q (čtyčkový kód   –A2; -A1; A1; A2  /00;01;10;11/  : kódování je rychlejší).

 

16   Linkové signály a kódy

16.1       proč není přímý dvojkový kód vhodný pro přenos ?

Špatný průchod opakovači, jelikož obsahuje stejnosměrnou složku.

 

16.2       popiš kód AMI

(Altrnative Mark Inversion)  - pseudotrojkový kód, který pracuje s 0 ; +1 ; -1

 

16.3       popiš kód HDB3

(High Density Bipolar) – zajišťuje dobré taktování i pro dlouhé posloupnosti 0 , vkládáním 1 o stejné polaritě jako předchozí.

0 ; +1 ; -1

 

16.4       popiš kód 2B1Q

Je to čtyřkový kód , -A2 ; -A1 ; A1 ; A2  ® snižuje frekvenci  ®  útlum přenášeného signálu  00 ; 01 ; 10 ; 11

 

16.5       převeď do výše uvedených kódů binární signál

 

binar,      1      0      1      0      1      1      0      0      0      0      0      0      1      1

 


AMI

 

 


HDB3

 

 

 


16.6       popiš kód MCMI - kde se používá ?

Používá se pro přenos optickým vedením, jelikož v těchto vedení nelze vyjádřit dvojí polaritu je kód důsledně binární. Kód MCMI vychází z kódu HDB3.                       -1 = 00  ;  +1 = 11  ;  0 = 01

 


HDB3         0          1          0                      0

 


                                                       -1

 

MCMI      0    1    1   1     0    1    0   0    0     1

 

 

 


16.7       jaký účel má zakončovací jednotka (Line Terminal)

Zajišťuje napájení pro opakovače a obnovuje signál PCM na přijímací straně.

 

16.8       jaký účel má opakovač ?

Regeneruje obousměrně signál PCM (eliminuje zkreslení)  v úsecích 2 – 5 km.

 

 

17   Radiové prostředky v účastnických  telefonních sítích - GSM

17.1      

 
popiš buňkový systém , co je sektorizace, jaké rozlišujeme buňky

Území je rozděleno na buňky kde v společném bodě tří vzájemně sousedících buněk  se nachází základová stanice BTS (Base Transceiver Statio). Při pohybu z buňky do buňky dochází k automatickému přepojení na další BTS. Rozeznáváme:

·          piko buňky /max. stovky metrů/

·          mikro buňka /max. několik kilometrů/

·          makro buňka /desítky km/

·          satelitní buňka

 

17.2       co je MA , co FDMA , co TDMA a CDMA

MA – /vícenásobný přístup (Multiple Access)/ v rámci jedné buňky /mnoho různých hovorů v jedné buňce/

FDMA – /vícenásobný přístup s kmitočtovým dělením/  frekvenční pásmo je rozděleno na subpásma, kterým jsou přiděleny jednotlivé kanály

TDMA – /vícenásobný přístup s časovým dělením/ jednotlivé kanály jsou na dané frekvenci zařazovány metodou časového multiplexu

CDMA – /vícenásobný přístup s kódovým dělením/ kanály jsou na vysílací straně kódovány, kanály se nacházejí na stejné frekvenci, na přijímací straně opět dle kódu sestaveny

 

17.3       co je NMT

NMT (Nordic Mobil Telephone) – evropský systém vytvořený severskými státy  pro zajištění navzájem kompatibilního radiotelefonního systému využívajícího frekvencích kolem 450 MHz.

 

17.4       co znamená GSM, co původně

GSM původně (Groupe Special Mobile) – byla ustanovena CEPTem  standardizační skupina pro mobilní komunikaci na digitálním základě.

GSM nyní  (Global system for Mobil Communications) – celoevropský standard digitální mobilní komunikace

 

17.5       co je roaming

Je to možnost používání jedné stanice s daným tel. číslem ve všech státech Evropy, který systém převezmou.

 

17.6       co je SIM

SIM (Subscriber Identity Module) – pokročilý systém identifikace obsahující identifikační číslo, ověřovací klíč, tel. seznam...

 

17.7       co je downlink a uplink

Jsou to dvě frekvenční pásma, příchozího signálu (downlink), odchozího signálu (uplink), která jsou rozdělena na 124 subpásem o šířce 200 kHz. V každém pásmu je dále vytvořené metodou TDMA 8 časových kanálů (obsahuje uživatelské a služební inf.).

 

17.8       popiš systém GSM 900 a GSM 1800

 

 

 
GSM 900 – vymezeno pásmo 25MHz v okolí základního kmitočtu 900 MHz

 

 

 

GSM 1800 – vymezeno pásmo 75MHz v okolí kmitočtu 1800MHz, je nasazován v prostorech s vysokou koncentrací (Města, nádraží, obchodní domy), kombinuje se s GSM 900 (vyžaduje duální telefon)

 

 

 

 

18   Radiové prostředky v úč.  telefonních sítích , DECT a družicové  spoje

18.1       co označujeme zkratkou PPS

18.2       jak rozdělujeme PPS

18.3       jak se vyvíjely CT

CT (Cordless Telephon)  - jsou to bezšňůrové telefony specifikovány jako rádiové přjístupové sítě k externím systémům. Z počátku jako pro privátní účely, kde plnilo funkci bezdrátového prodloužení telefonního vedení.

18.4       charakterizuj krátce CT-0, CT-1, CT-2

CT-0  - 1980  pásmo kolem 50 MHz , dosah 50 – 200 m, přístroje málo odolné proti rušení, chybělo zabezpečení proti napojení cizích účastníků do hovoru.

CT-1 – tento standard pracuje v pásmu 914 – 915 MHz (mobilní stanice – základová stanice), 959 – 960 (rozděleno na 40 radiových kanálů o šířce pásma 25 kHz (princip FDMA), modulace používá zdvih 5 kHz, přístroje obsahují zabezpečení proti cizímu napojení do hovoru.

CT-2 – počátkem roku 1989 v Británii, ETSI (European Telecommunications Standards Institute) adaptoval jako současný evropský standard, reagováno na neúspěch CT-1

 

18.5       co znamená DECT

DECT (Digital Enhanced Cordless Telephone) digitální pokročilý bezšňůrový telefon - 1992

18.6       charakterizuj telefony DECT

·          domácí bezšňůrový telefon

·          kombinace s pobočkovou ústřednou PBX

·          bezdrátová  účastnická smyčka WLL (Wireless Local Lopp)

·          izolovaná veřejná mikrocelulární síť, umožňuje napojení na radiotelefonní ústřednu MSC systému GSM

pracují v rozsahu 1880 – 1900 MHz, obsahuje 10 nosných vln s odstupem 1728 kHz

 

18.7       jaké oběžné dráhy využívají telekomunikační družice

GEO – geostacionární ve výšce 36000 km, doba oběhu je shodná s otáčením planety (jsou tedy z pohledu pozorovatele nehybné)

 
MEO – střední oběžná dráha ve výšce 10000 km, doba oběhu je 5 hodin

LEO – nízká oběžná dráha ve výšce 700 – 1500 km, doba oběhu je 80 – 130 minut

 

18.8       s využitím obrázku charakterizuj  systém IRIDIUM

Je to družicový globální personální komunikační systém, kde uživatelé používají příruční mobilní stanice, které komunikují se soustavou 66 družic na oběžné dráze LEO. IRIDIUM (chemický prvek 77 valenčních elektronů) ovšem na orbitu je jich 66 + 6 rezerva. Zpracování signálu je na palubě družice, dochází zde i k mezidružicové komunikaci. Je zajištěno pokrytí celé planety za předpokladu přímé viditelnosti mezi družicí a mobilem.

 

 

18.9       znáš ještě nějaký systém ?

 

19   Generace ústředen

19.1       z jakých základních částí se skládá ústředna

jedná se o spojovací pole a řízení

 

19.2       co je přímé, co nepřímé řízení

přímé – jednotlivé spojovací prvky (voliče) se nastavují přímo impulsy vysílanými číselnicí, jedná se o dekadické uspořádání 10 x10

nepřímé -  impulsy z číselnice se nejprve uloží do registru a ten provede přepočet na číslo volané uč. přípojky v nedekadickém spojovacím poli 25x20

 

19.3       co je krokový volič

Pomocí spínání elektromagnetu, dle impulsů vytvářených číselnicí telefonního přístroje (přerušováním úč. smyčky), se posouvají otočná ramena v před po spojovacím poli (čtvercové voliče do čtverce 10x10, otočné voliče pouze otočením 10). Zpětný pád do základní polohy je zajištěn pružinou.

 

19.4       s pomocí obrázku vysvětli pojmy: vnitřní, odchozí, příchozí a tranzitní spojení

 

19.5       co je centralizace, co je koncentrace

CENTRALIZACE -  soustřeďování funkcí, kdy v jedné řídící jednotce je vykonáno více funkcí

KONCENTRACE – soustřeďování provozu, kdy jedna řídící jednotka plní svou funkci na základě řídících signálů

 

19.6       jaký účel mý koncentrační a expandní pole v ústředně

 

K - koncentrátor

S – spojovací pole

E – expandní pole

 


                                                                                                 K                                                                  E

 

 

 

 


19.7       čím jsou charakteristické ústředny 1. a 2. generace

1.        generace – zpočátku s přímým řízením, později s nepřímým, základním spojovacím prvkem je krokový volič, typickým představitelem byla u nás ústředna P51

2.        generace – používá již nepřímé řízení s asynchronním provozem, kde základním řídícím prvkem je kulaté relé a spojovacím prvkem křížový spínač, typickým představitelem byla u nás ústředna PK202

 

19.8       jaký byla typická ústředna jednotlivé generace

1 generace – P51                                              2 generace – PK202                                                             3 generace E10  4 generace EWSD, S12

19.9       charakterizuj ústřednu 4. generace, jaké 2 základní struktury mají

Ústředna s distribuovaným řízením (S12) – obsahuje menší centrální řídící jednotky na každé ústředně, které mezi sebou komunikují sběrnicí

Ústředna s částečně decentralizovaným řízením (EWSD) – řízení je rozděleno do dvou stupňů, hlavní řídící funkci má centrální procesor (zdvojený pro případ poruchy),  který řídí periferní jednotky s vlastní periferním procesorem

 

19.10    čím se odlišuje pole digitální a analogové ústředny

- analogové ústředny mají důsledně dekadické spojovací pole 10x10

- digitální ústředny umí pracovat i s nedekadickým spojovacím polem

 

20  

 
 ústředna EWSD

20.1       popiš základní bloky EWSD (4)

·          blok přístupu

·          blok řízení

 

20.2       jaké základní části má blok přístupu

DLU – digitální jednotka účastnických vedení

LTG -  jednotka pro připojení účastnických a spojovacích vedení

SN – spojovací pole (tříčlánkové, pětičlánkové)

 

20.3       jaké základní části má blok řízení (koordinace)

CP – koordinační procesor řízení

EM – vnější paměti

OMT – terminál obsluhy a údržby

SYP – systémový panel

MB – vyrovnávací paměti interních zpráv

CCG – centrální zdroje hodinových pulsů

 

20.4       kolik účastníků může být na ústřednu připojeno

je prakticky neomezeno – až statisíce účastnických přípojek (je především dáno spojovacími vedeními)

 

20.5       co je vzdálená DLU

je to digitální jednotka účastnických vedení nacházející se mimo budovu ústředny (např. na předměstí velkého města) propojena spojovacím vedením do LTG (jednotka pro připojení účastnických a spojovacích vedení) na ústředně

 

20.6       jaké jsou základní úkoly DLU

jedná se o digitální jednotku účastnických vedení, která má za úkol připojit účastnické vedení do vnitřní sítě ústředny (až 922), slouží jako koncentrátor, připojeno multiplexem PCM 1.řádu

 

20.7       LTG není připojena jen k DLU, ale též k ….

-          přímo k účastníkovi,  případně k pobočkové ústředně (analogově i digitálně PCM 1.řádu)

-          propojeno s spojovacím polem ústředny multiplexem PCM 2.řádu (128 kanálů – 8192 kbit/s)

-          zpracovává různé druhy komunikačních signálů a převádí je na jednotný signál, který používá spojovací pole při spojování

 

20.8       Obsahuje EWSD další procesory kromě CP ?

obsahuje ještě periferní jednotky s vlastní periferním procesorem

 

20.9       Jaká rozeznáváme rozhraní u EWSD ?

Signalizace – řídící signalizace a linková signalizace

Přípojky ISDN – základní přípojka a přípojka primárního multiplexu

Síťová spolupráce (přechod mezi ISDN a paketovou sítí)

Přechody služeb (např. v koncovém přístroji)

 

21   Signalizace v telefonii, xDSL(ADSL,HDSL...)

21.1       co je to signalizace, vyjmenuj 3 druhy signalizací

Podle míst, kde se řídící signály přenášejí se dělí na:

·          signalizace na účastnických vedeních

·          vnitřní signalizace v ústředně

·          signalizace mezi ústřednami (síťová)

 

21.2       co znamená zkratka CAS, co znamená zkratka CCS

CAS (Channel Associated Signaling) – signalizace po hovorových či přidružených kanálech

CCS (Common Channel Signaling) – signalizace po společném kanále

21.3       co je signalizace po hovorových či přidružených kanálech

V případě CAS je hovorový (datový) kanál sdružen se signalizačním. V systému PCM 30 je signalizace pro všech 30 kanálů přenášena v sig. kanálu č.16  a  každý rámec přenáší signalizaci pro dva hovorové kanály.

 

 

21.4       co znamená signalizace po společném kanále

V případě CCS je jeden společný signalizační kanál pro všechny hovorové.

 

21.5       co znamená zkratka link-by-link, co znamená zkratka end-to-end

Link – by – link  = jedná se o postupné vytváření spojení, každá ústředna v cestě analyzuje informaci volby a sama zpracovává další spojení

End – to – end (z konce na konec) = jedná se o spojení, které nastane až po proběhnutí spojení link-by-link, kdy je již známá adresa cílové ústředny a samozřejmě adresa počáteční ústředny,  ostatní ústředny na trase začnou fungovat pouze jako přenosové stanice

 

21.6       jaký max. počet hovorových kanálů může mít PCM systém používající signalizaci CCS a proč

31. hovorových kanálů (jelikož mají jeden společný signalizační kanál pro všechny hovorové kanály)

 

21.7       jaký max. počet hovorových kanálů může mít PCM systém používající signalizaci CAS a proč

standardně 30 hovorových kanálů (jelikož 0 a 16 kanál je využit pro synchronizaci respektive signalizaci)

 

21.8       která z výše uvedených signalizací je výhodnější, jmenuj alespoň tři důvody

CCS je výhodnější, protože dovede obsloužit 1000 hovorových kanálů, také spojení se navazuje mnohem rychleji (10x u pulsní volby a 2x u tónové)

 

21.9       co je signalizační bod SP, co je signalizační transportní bod STP

SP (Signaling Point) – jsou to ústředny v signalizační síti, které se nacházejí na začátku a na konci spojení (starají se o vytváření a zpracování signalizačních signálů)

STP (Signaling Transfer Point) – jsou to ostatní ústředny v signalizační cestě, které pouze zprávy přenášejí dál

 

21.10    xDSL

Jedná se o měniče pro vysokorychlostní účastnické přípojky jako (HDSL, SDSL, ADSL, VDSL), pracující v základním pásmu s potlačenou ss složkou. Slouží k efektivnímu využití přenosových vlastností nestíněných metalických symetrických párů, většinou účastnických vedení. Vyznačují se velkou přenosovou rychlostí digitálních signálů (až desítky Mbit/s).

·          HDSL (Hight bit rate Digital Subscriber Line) – využívá kód 2B1Q  (11;01;00;10) , touto modulací se sice sníží rychlost, ale zvětší dosah

·          SDSL (Symetric single pair Digital Subscriber Line) – využívá kód 3B1Q, modulace PAM na 2 drátech

·          VDSL (Very hight speed Digital Subscriber Line) – modulace DMT, dosah pouze stovky metrů, ovšem rychlosti i mezi 16-36 Mbit/s

·          ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – která kombinuje různé druhy modulace, dopředná rychlost 640 kbit/s zpětná 1,500 kbit/s, kombinace časového a frekvenčního multiplexu

 

 

22    Spojovací články digitálních polí

22.1       co je to S článek , co je T-článek

S (Space) – digitální prostorové spojovací pole)

T (Time) – digitální časové spojovací pole)

 

22.2       vysvětli spojovací pole s diodami, tranzistory a log.členy AND

 

22.3       spojovací pole řízené ze vstupu a z výstupu

Textové pole: Řídící paměť ovládá demultiplexory na vstupu spojovacího pole, které určí, na kterou výstupní sběrnici set dostane vstupní kanálový interval.

Textové pole: Paměť řízení ovládá multiplexor, který v daném okamžiku propustí na výstup jen jeden vstup

 

 

 

22.4       co znamená , že prostorový článek nemění časovou polohu

Jde o to, že u prostorového článku se časová poloha kanálového intervalu nemění, kanálový interval je pouze umístěn do jiného rámce PCM.

 

Textové pole:

22.5       článek T řízený ze vstupu

Základem je vždy časový spínač T, ten umožňuje změnit (posunout časovou polohu kanálového intervalu. 8 – bitové vzorky jsou do řádků PH asynchronně zapisovány (podle požadavků jejich časového zařazení na výstupu) a čtou se synchronně. Do řídící paměti ŘP jsou vedeny adresy pro zápis.

 

 

 

 

 

Textové pole:

22.6       článek T řízený z výstupu

Základem je také časový spínač T. 8 – bitové vzorky jsou do řádků PH synchronně zapisovány, čtou se asynchronně (na přeskáčku) v tom pořadí, ve kterém mají být za sebou na výstupu. V řídící paměti ŘP jsou uvedeny adresy řádků hovorové paměti PH pro čtení.

 

 

 

 

 

 

 

22.7       popiš činnost spojovacího pole se členy AND

 

23   Přenos dat , datové sítě

23.1       co znamená zkratky LAN, WAN, MAN

·          LAN (Local Area Network) – je lokální síť

·          WAN (Wide Area Network) –  širší oblastní síť je řešení spojující jednotlivé sítě LAN

·          MAN (Metropolitan Area Network) – meziměstská síť

23.2       čím se tyto sítě liší

·          LAN (Local Area Network) – je lokální síť vybudovaná na uzemí jednoho podniku, nebo budovy, je tvořena horizontální kabeláží, aktivními prvky (hub, switch)

·          WAN (Wide Area Network) – je řešení spojující jednotlivé sítě LAN, slouží k propojení vnitřních sítí LAN mezi vzdálenými budovami podniku (často v jiných městech nebo státech), liší se menšími rychlostmi a speciálními protokoly, k propojení se využívá veřejná telefonní sít, nebo satelitní spojení

·          MAN (Metropolitan Area Network) – meziměstská síť

 

23.3       co to je protokol sítě, jak rozdělujeme protokoly

·          Segment lokálních sítí – Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring (nejčastěji připojeny tiskárny, počítače, servery)

·          Páteřní protokoly LAN -  Fast Ethernet, Gigabitový Ethernet, FDDI  (především k připojení lok. sítí na páteřní sítě)

·          Páteřní protokoly WAN (MAN) – X.25, Frame Relay a ATM (páteřní protokoly pro rozlehlé sítě)

 

23.4       popiš základní topologie sítí LAN

jedná se o způsoby propojení počítačů:

·          Sběrnice (Passive Bus)

·          Hvězda (Star)

·          Strom  (Tree)

·          Kruh (Ring)

·          Dvojitý kruh (Double Ring)

 

23.5       jaké jsou 2 základní metody řízení sítě, v čem se liší

Deterministické – zákonitě určované ® řídící počítač určuje podřízeným stanicím kapacitu kanálu

Stochastické – náhodně určované ® stanice náhodně obsadí právě volný kanál (dochází ke kolizím)

 

23.6       co je to HUB

jedná se o rozbočovač , který hvězdicově propojuje  pomocí 2 párů kroucené dvojlinky ostatní počítače a i další HUBy

 

23.7       jaké spojovací prvky používá síť Ethernet, jaká je přenosová rychlost sítě Ethernet

Hub, Switch, Router – rychlost od 10 Mbit/s , 100 Mbit/s, 1Gbit/s 

 

23.8       co je to TCP/IP, DNS(Domain Name Service)

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) – je univerzální a proto jej lze použít pro komunikaci mezi různými operačními systémy. Snadná směrovatelnost dat, proto je standardem v síti INTERNET. V síti má každý počítač svou IP adresu rozdělenou na 4 části odděleny tečkami  např. 192.168.1.1 . Jejich přidělování se ovšem řídí pravidly mezinárodních org. Protokol obsahuje další řadu nižších protokolů např.: 

DNS (Domain Name Service)  např. www.seznam.cz což je registrovaná adresa domény v podobě psaného jména , kdy ovšem vnitřní komunikace probíhá stále v podobě číselné IP adresy. Rozlišujeme řadu doménových úrovní:

·          doména 1. úrovně – cz

·          doména 2. úrovně – seznam.cz

·          doména 3  úrovně – firmy.seznam.cz

 

 

24   Datová rozhraní v telefonní síti , Modem

24.1       jaké rozeznáváme datová rozhraní v telefonní síti

 
Rozhraní  I1(doporučení ITU-T V.23), které se nachází na styku telekomunikačního okruhu a ukončovacího zařízení.

 

Rozhraní I2(doporučení ITU-T V.28), nachází se  na mezi modemem a koncovým zařízením (PC).

 

KZ – koncové zařízení

DTE – (Data Terminal Equipment) počítač s příslušným program. vybavením

UZ – ukončující datové zařízení

DCE - modem

 

24.2       čím jsou dány charakteristiky jednotlivých rozhraní

jsou dány právě doporučením standardizační organizace ITU-T

 

24.3       jaké základní charakteristiky jsou udávány

4 skupin charakteristiky rozhraní:

·          Mechanické – typy konenktorů

·          Elektrické – polarita a amplituda jednotlivých binárních stavů, přenosové rychlost atd.

·          Funkční – definují jednotlivé body rozhraní a jejich účel

·          Protokolové – definují pravidla obousměrné výměny signálů

 

24.4       co je ITU-T

je to standardizační organizace, která vydává doporučení pro komunikační rozhraní, protokolů, jejich napěťových úrovní

 

24.5      

 
jaké napěťové úrovně udává doporučení V.28 pro rozhraní I2

log „1“ (-15V) – (-5V)

log „0“ (+15V) – (+5V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


24.6       jaký signál je předepsán doporučení V.23 pro rozhraníI1

log „1“ (1300Hz)

log „0“ (2100Hz)

 

 

 

 

 

 

24.7       Textové pole:  nakresli blokové schéma modemu

 

 

 

 


24.8       co to je modem s vícestavovou modulací

·          dvoustavová frekvenční modulace obsahuje pouze modulátor, demodulátor, vstupní a výstupní obvod

·          v modemech s vícestavovou modulací se dále pužívá kodérů, které jednotlivé dvojice bitů řadí do - dvojic (čtyřstavová modulace) – trojic (osmistavová modulace)

 

24.9       co je skrambler a deskrambler

Skrambler – mění původní bitovou posloupnost na pseudonáhodnou, tím se odstraní delší úseky nul či jedniček jdoucí za sebou, což by způsobilo v konečném důsledku ztrátu synchronizace na straně přijímače.

 

24.10    co je 1 baud

Baud určuje počet změn signálu v přenosovém médiu za sekundu, z toho vyplívá že 1 baud může obsahovat různý počet bitů.

0  1   0  1  0  0 0  1 0 0  1  1  1                                 - signál má 12 bit/s  ale 8 baudů

 

                   1s

 

24.11    jakou přenosovou rychlostí komunikují modemy

V případě digitální i analogové sítě modemy komunikují směrem od uživatele max. rychlostí 33600 bit/s (v případě ISDN – 64 kbit/s). Směrem k uživateli je to na analogové síti 33600 bit/s a na digitální 56000 bit/s. 

 

25     Mobilní telefon  (GPRS ,WiFi ,Blootooth)

25.1       popiš blokové schéma mobilního telefonu – činnost jednotlivých bloků

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V převodníku A/D je signál digitalizován (8kHz – jeden vzorek 13 ti bitové číslo ® 8 *13 = 104 kbit/s).

V kodéru KOD-Z dochází k odstranění zbytečné informace (urč. neslyšitelných signálů) a datový tok je redukován na 13 kbit/s.

Dále dochází v bloku KOD-K k tzv. prokládání  (bloky bitů jsou vzájemně proházeny  a tím se zabraňuje shluku chybových bitů). Tento blok také zajišťuje šifrování dat před odposlechem (bývá to např. klíčem o délce 64 bitů).

Poté má signál již 270,833 kbit/s a je vysílán ve standardu GSM 900 kde pro UPLINK je pásmo o šířce 25 MHz od 890 do 915 MHz.

 

25.2       jak probíhá spojovací proces MS-BTS

Po výměně signalizačních údajů dochází k oprávněnosti přístupu mobilní stanice (MS) do sítě. MS vyšle své identifikační číslo IMSI (International Mobile Subscriber Identity) prostřednictvím BTS a BSC až do MSC (Mobil Switching Centre – ústředna). Z ústředny je vysláno náhodné číslo do MS a to je na základě šifrovacích algoritmů přeměněno na jiné číslo a odesláno jako odezva zpět do ústředny. V databázi je pak porovnáno s údaji o SIM kartě a přístup je buď povolen, nebo zakázán.

 

25.3       co je zkratka GSMK

Jedná se metodu modulace (Gausovská modulace s minimálním zdvihem). Základem je modulace označovaná jako FSK (frekvenční klíčování – dvoustavová frekvenční modulace). Např. změní-li se vstupní signál z 0 na 1 dojde ke změně kmitočtu nosné vlny, na tomto kmitočtu zůstane nosná do doby než se znovu změní logické úrovně na vstupu modulátoru.

25.4       GPRS

Jedná se o další způsob datové komunikace využívajícího principu přepojování paketů. Jsou to bloky dat , které vzniknou rozdělením datového toku na malé části, které nesou urč. informaci. Tyto pakety jsou posléze směrovány i různými (nejvýhodnějšími) cestami a na požadovaném místě se setkají a poskládají do výsledné informace.

Známe dva principy způsobu propojení:

·          Přepojování okruhů – celá datová zpráva se vysílá do bodu A , je opatřena adresami odesílatele a příjemce a zařadí se tam do fronty zpráv do bodu B. Výhodou je, že účastník je tarifován jen za délku zprávy. Nevýhodou, v případě chyby v dlouhé i kratší zprávě je doba prodloužena o žádost opravy celé zprávy.

·          Přepojování paketů – opět je celá zpráva zaslána do bodu A, kde se ale rozdělí na menší pakety a ty jsou řazeny do různých front a směrů díky nimž se dostanou do bodu B.  (Vysílá se např. první paket první zprávy, pak první paket druhé zprávy, pak druhý paket první zprávy ... atd.) Tím se urychlí výměna kratších zpráv a v případě chyb při přenosu  dojde k opakování jen toho paketu, ve kterém byla chyba.

 

 

 

                                                                                                       Převzato z SOŠ a SOU spojů a elektrotechniky Kolín v roce 2005

 

Kontakt: xB.H@seznam.cz Honza Bednář

ICQ: 346-298-296